นพ.มโนธรรม อุสาโห

Education and Training

  • แพทย์ศาสตร์บัณทิต มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์
  • Certificate in Anti aging medicine (Paris, France)
  • Master in dermatolog (Mahidol University)
  • Fellow in dermatosurgery (Ramathibodi Hospital)
  • Board certified in familly medicine