พระราม9 แขวงห้วยขวาง 066 115 6837

tsctheskin.ads@gmail.com

Homeนพ.มโนธรรม อุสาโห

นพ.มโนธรรม อุสาโห

Education and Training

 • Doctor of Medicine, Chulalongkorn University
  แพทย์ศาสตร์บัณฑิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • Master in Dermatology (Mahidol University)
  วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาตจวิทยา (ด้านผิวหนัง) มหาวิทยาลัยมหิดล
 • Fellow in Dermatosurgery (Ramathibodi Hospital)
  จบหลักสูตรด้านศัลยศาสตร์ตจวิทยา (ด้านผิวหนัง) มหาวิทยาลัยมหิดล
 • Certificated in Hair Transplants Surgery (ISHRS)
  ประกาศนียบัตรด้านการปลูกย้ายเซลล์รากผม สมาคมศัลยกรรมปลูกผมนานาชาติ