พระราม9 แขวงห้วยขวาง 066 115 6837

tsctheskin.ads@gmail.com

Homeพญ.สัณห์ทิพย์ เนื่องจำนงค์

พญ.สัณห์ทิพย์ เนื่องจำนงค์

Education and Training

 • Board certified in Aesthetic Medicine (American Academy of Aesthetic Medicine)
 • Diploma in Dermatology (JICA, JAPAN)
 • Fellowship in cutaneous and laser surgery (สถาบันโรคผิวหนัง)
 • 2005 Age Reverse, สมาคมเวชสำอางและศัลยศาสตร์ผิวพรรณ ประเทศไทย
 • 2005 ผู้ดำเนินการด้านสปาเพื่อสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข
 • 2008 Shaping the Future: Dermatology in Asia, 8th Asian Dermatological congress in Korea
 • 2009 การรักษาโรคที่เป็นปัญหา สาธารณสุขด้วยศาสตร์การฝังเข็ม, กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข และสำนักสาธารณสุขเทศบาลเซี่ยงไฮ้ สาธารณรัฐประชาชนขจีน
 • 2009 โฮมีโอพาธีย์: ทางเลือกรักษาโรค, กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
 • 2009 Dietary Supplement Counseling
 • 2009 Stem Cells for Skin Rejuvenation and Hair Restoration, American Academy of Aesthetic Medicine in USA
 • 2009 Aesthetic Medicine, American Academy of Aesthetic Medicine in USA
 • 2009 Diploma in Aesthetic Medicine, American Academy of Aesthetic Medicine in USA
 • 2009 Hair Transplant course with hands on training, American Academy of Aesthetic Medicine
 • 2009 Minimally Invasive Lipolysis course with hands of training, American Academy of Aesthetic Medicine
 • 2009 Anti Aging Medicine, Thai Association of Anti-Aging and Regenerative Medicine
 • 2010 Scientic Program,1st ICAD & 3rd ECAA in Thailand
 • 2010 What’s New in Aesthetic Medicine,Thai Society of Cosmetic Dermatology and Surgery
 • 2010 Delegate of Obesity, MCPC
 • 2010 Dermatology Workshops, คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • 2010 Current Issues in Dermatology 2010, คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • 2011 Participation in Aesthetics Asia Exhibition&Congress,Singapore
 • 2013 Nobel Promising Anti-Aging Indication, Juntemdo Unibersity in Thailand