พระราม9 แขวงห้วยขวาง 066 115 6837

tsctheskin.ads@gmail.com

หูกาง

แก้ไขหูกาง

เป็นความผิดปกติของใบหู ที่กว้างกว่าปกติ ทำให้มีรูปร่าง ใบหูไม่สวยงาม การศัลยกรรม สามารถแก้ไขลักษณะหูกางผิดปกติ ได้โดยการเปิดตามแนวหลังใบหู เพื่อปรับแต่งเย็บกระดูกอ่อนของใบหู หรือ โดยการตัด กระดูกอ่อน บางส่วนของหูที่เป็นปัญหา เพื่อให้ได้รูปร่าง ที่ต้องการ

การพิจารณาในการผ่าตัดแก้ไขปัญหาหูกาง

  • ลักษณะของหูซ้ายและหูขวาอาจไม่เหมือนกัน เช่น หูซ้ายอาจกางน้อยกว่าหูขวา หรือ มุมที่จะแก้ไขไม่เหมือนกัน ดังนั้นการผ่าตัดหูทั้ง2ข้างจึงอาจทำในวิธีที่แตกต่างกัน
  • ความสมส่วนของใบหน้าหลังจากการผ่าตัดใบหู
  • ความผิดปกติของใบหูของผู้ป่วยแต่ละราย ลักษณะกระดูกใบหูที่กางต้องการแก้ไข ความต้องการของผู้ทำเองในการเริ่มที่จะรักสวยรักงามและเริ่มหาจุดบกพร่องของตนเอง
  • ดูลักษณะขอบกลางของใบหู และ คองกา ขอบกลางของใบหู (Ant he lix) มีลักษณะ แบนและมุมกางเกินไป
  • ขอบบนของใบหูและติ่งหู จะต้องมีการพิจารณาตกแต่งให้รูปร่าง สวยงาม ไม่เช่นนั้นอาจเกิดปัญหา

คองกา (concha) ของใบหูมีขนาดใหญ่หรือลึกเกินไป โดยผู้ที่ประสบปัญหา อาจเกิดจากส่วนใดส่วนหนึ่งใน 2 ส่วนนี้ หรือจะต้องแก้ทั้ง 2ส่วนก็ได้ โดยส่วนใหญ่จะเลือกแก้ขอบกลางของใบหู (Ant he lix ) ก่อน แต่สำหรับบางราย อาจมีขนาดของคองกา หรือขนาดของใบหูใหญ่เกินไป ถึงแม้จะแก้ขอบกลางหูแล้ว แต่หูก็จะดูนูนออกมาเนื่องจากขนาดใบหูที่ใหญ่ก็ได้

  • ขอบบนของใบหูและติ่งหู จะต้องมีการพิจารณาตกแต่งให้รูปร่าง สวยงาม ไม่เช่นนั้นอาจเกิดปัญหา